آلبوم من ◂ تقدیر توسط ریاست جمهوری
جشنواره روج ایرانی در آبان ماه سال 1388